Taisyklės

Prekių pirkimo - pardavimo tequilaonline.lt internetinėje parduotuvėje taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su pirkimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu tequilaonline.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles.
1.3. Pirkti tequilaonline.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 20 metų, juridiniai asmenys.
1.4. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti tequilaonline.lt e-parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. tequilaonline.lt turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė tequilaonline.lt perkant prekes, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba tequilaonline.lt veiklos planavimui ir analizei. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Pirkti“.
3.2. tequilaonline.lt nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad tequilaonline.lt patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

4. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas
4.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su tequilaonline.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai buvo sudaryta viena iš Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 dalyje išvardintų sutarčių, o būtent teisė atsisakyti sutarties negalioja:
- sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
- sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
4.2. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties atsisakymą: a) pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Šią formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; arba b) pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas sprendimas atsisakyti sutarties.
4.3. Prekės grąžinamos iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą, arba pristatant prekes į tequilaonline.lt fizinę parduotuvę Vilniuje, Pylimo g. 58. Dėl prekių grąžinimo kreiptis tequilaonline.lt e-parduotuvės skiltyje Kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.4. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą ar kitu būdu informuoja apie pranešimo gavimą. Jei pirkta prekė nėra kokybiška, Pirkėjo pageidavimu prekė gali būti pakeičiama arba grąžinama Pardavėjui.
4.5. Numatyta prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), nenaudota. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, tequilaonline.lt turi teisę nepriimti prekės ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
4.6. Tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
4.7. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Pinigai negrąžinami tol, kol Pirkėjas negrąžino prekių.
4.8. Grąžinant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis, išskyrus, jei grąžinamos ne visos tuo pačiu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės.

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo kontaktų formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas informuoti pardavėją nurodytais kontaktais.
5.3. Pirkėjas, naudodamasis tequilaonline.lt  internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs pristatymo būdą „Atsiėmimas parduotuvėje“, prekių neatsiima (ir/ar neapmoka) per 3 (tris) darbo dienas.
6.4. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą „Grynais pristatymo metu“, jis sutinka apmokėti šios paslaugos mokestį 2,00 Eur.
6.5. tequilaonline.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės tequilaonline.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. tequilaonline.lt pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.3. Apmokėjimas – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas atsiskaito naudojantis: a) elektronine bankininkyste, tarpininkaujant Paysera elektroninių mokėjimų platformai. Apie saugumą - https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/saugumas; b) mokėjimo kortelėmis aptarnauti naudojame Stripe platformą. Apie saugumą - https://stripe.com/docs/security/stripe; c) Paypal sąskaitų turėtojams siūlome atsiskaitymą Paypal platformoje. Apie saugumą -  https://www.paypal.com/re/webapps/mpp/paypal-safety-and-security
8.3.1 Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes ir grynųjų pinigų surinkimo paslaugos mokestį 2,00 Eur sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu. Jei užsakymo suma yra su centais, viso pirkinio suma yra apvalinama iki sveiko skaičiaus pagal matematinį apvalinimą (t.y. centų suma iki 49 centų mažinama į mažesnę pusę, o centų suma virš 50 centų apvalinama į didesnę pusę).
8.3.2. Maksimali užsakymo vertė atsiskaitant grynaisiais pinigais pristatymo metu – 500 eurų.
8.4. Atsiskaitydamas 8.3.1 punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.

9. Prekių pristatymas
9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui 1-3 darbo dienas. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių arba vykdoma išankstinė prekių prekyba. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.4.1. Pirkėjas turi garantuoti priimančiojo asmens amžių (ne jaunesnis nei 20 metų).
9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
9.6. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija:
9.6.1.  Prekių pristatymas Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) yra nemokamas, jei užsakymo dydis yra didesnis kaip 80 eurų.
9.6.2. Prekių pristatymas Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) yra mokamas, jei užsakymo dydis yra mažesnis nei 79,99 Eur – 5 eurai už siuntą.
9.6.3. Prekių pristatymo išvakarėse gausite SMS žinutę nuo kurjerių apie siuntos pristatymą, o pristatymo dieną su Jumis susisieks kurjeris dėl tikslaus pristatymo laiko.
9.6.4. Negavę siuntos nurodytą dieną, prašome susisiekti telefonu +370 699 60999 arba el. paštu info@tequilaonline.lt
9.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
9.8. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai tequilaonline.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
9.9. Užsakytas prekes galima atsiimti nemokamai Tekilos Ambasados parduotuvėje: Pylimo g. 58, Vilniuje (pagal atskirą susitarimą).
9.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Kiekvienos tequilaonline.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.
10.4. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems garantiniams terminams prekės internetinėje parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu arba parduodamos su sąlyga, kad užsakytos prekės bus atsiimtos parduotuvėje.
10.5. Prekės, kurios turi gamybos broką, gali būti grąžinamos, tačiau su sąlyga, kad Pirkėjas tokią prekę grąžins Pardavėjui per 3 darbo dienas. Pardavėjui pripažinus, kad prekė turi gamybos broką, prekė gali būti pakeista į tokią pat arba analogišką prekę.

11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už kontaktinėje formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas internetinėje tequilaonline.lt parduotuvėje, užpildydamas kontaktinę formą patvirtina, kad yra ne jaunesnis kaip 20 metų ir prisiima visus galimus su šio fakto nuginčijimu ir iš to kylančiomis pasekmėmis susijusius nuostolius. 
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
11.3. Pirkėjas atsako už savo kontaktinių duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei tequilaonline.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo kontaktiniais duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

12. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo kontaktinėje formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13. Sąskaitos faktūros
13.1. Visiems klientams išrašome PVM sąskaitas faktūras už pirkinius mūsų internetinėje svetainėje tequilaonline.lt arba fizinėje krautuvėje 'Tekila & Meskalis', adresu Pylimo g. 58, Vilnius.
13.2. Jeigu Jums reikalinga PVM sąskaita faktūra, rašykite elektroninį laišką adresu info@tequilaonline.lt nurodydami savo užsakymo numerį bei rekvizitus. Išrašytą PVM sąskaitą faktūrą pateiksime per 1-3 darbo dienas.

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.